Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Definities

Opdrachtgever: de wederpartij van Kruize Webdesign.

Overeenkomst : elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail

bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

van Kruize Webdesign.

2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Kruize Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

Door ondertekening van een overeenkomst met Kruize Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Kruize Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Kruize Webdesign alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Kruize Webdesign. 

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Kruize Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

3 Offertes

Per opdracht zal Kruize Webdesign een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de te leveren dienst beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen zoals opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur in de offerte wordt vermeld is deze 14 kalenderdagen geldig.

Alle offertes van Kruize Webdesign zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

Kruize Webdesign verzendt offertes alleen via post of e-mail.

4 Webdesign

Zodra de offerte geaccepteerd is, betaald de opdrachtgever 20% van het totaalbedrag aan Kruize Webdesign – tenzij anders is aangegeven – alvorens Kruize Webdesign begint met de eerste opzet van een website. Direct na oplevering van de website betaald de opdrachtgever het resterende bedrag (80%).

Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Kruize Webdesign behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Kruize Webdesign nodig heeft ten behoeve van het ontwikkelen van de overeengekomen website, op verzoek, ter beschikking te stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 3 weken niet aan dit verzoek voldaan, dan behoud Kruize Webdesign zich het recht voor om de werkzaamheden tijdelijk op te schorten.

Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal, audio- en videobestanden) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Kruize Webdesign is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.

Kruize Webdesign is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortkomen uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn website. Kruize Webdesign kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Kruize Webdesign behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal.

De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

Kruize Webdesign is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

5 Webhosting

Kruize Webdesign kan de domeinregistratie en webhosting voor opdrachtgever regelen. Hierbij maakt Kruize Webdesign gebruik van diensten van een zgn. hostingprovider.

Kruize Webdesign kan niet garanderen dat de producten of diensten van de hostingprovider ten allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van producten en/of diensten van toeleveranciers en van (Internet-)technologieen die in ontwikkeling zijn.

In een situatie waarbij opdrachtgever gegevens en/of data verliest door het niet correct functioneren van de producten en/of diensten van de hostingprovider, of wanneer de website van opdrachtgever (tijdelijk) niet bereikbaar is, is Kruize Webdesign niet aansprakelijk voor de geleden schade. Opdrachtgever is ten allen tijde verantwoordelijk voor het creeren van back-ups van zijn of haar data.

In geval van storingen zal Kruize Webdesign in contact treden met de hostingprovider en de opdrachtgever op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.

Kruize Webdesign staat niet toe dat er ongepaste inhoud op de via ons bemiddelde gehoste websites wordt geplaatst.

6 Opzegging domeinregistratie en webhosting

De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.

Een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid wordt, indien geen opzegging door Kruize Webdesign of opdrachtgever heeft plaatsgevonden, stilzwijgend verlengd met de periode die is afgesproken in de laatst geldende overeenkomst. Een overeenkomst kan door beide contractspartijen, uitsluitend schriftelijk, worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden vóór het aflopen van de contractsperiode. Uitdrukkelijk wordt hier opgemerkt, dat een verhuizing van een domeinnaam naar een andere dienstverlener géén opzegging inhoudt.

Opzegging kan per post of per e-mail geschieden, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Kruize Webdesign de opzegging ontvangt. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en de eventuele domeinnaam te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van de opdrachtgever.

7 Levering en Levertijd

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het ontvangen van een ondertekende offerte, de 20% aanbetaling en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen.

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.

In geval van overmacht aan de zijde van Kruize Webdesign zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

8 Overmacht

In geval van overmacht is Kruize Webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Kruize Webdesign kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Kruize Webdesign kan worden gevergd.

Kruize Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Kruize Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

9 Betaling

Facturering geschiedt op basis van een offerte in 2 termijnen, namelijk: 20% aanbetaling na acceptatie van de offerte en 80% na oplevering van de website, tenzij anders overeengekomen.

Vanaf het moment dat er een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Kruize Webdesign, is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient, tenzij anders overeengekomen, binnen 21 dagen na het verzenden van een factuur door Kruize Webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen.

Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Kruize Webdesign aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Kruize Webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen.

In geval van domeinregistratie en webhosting wordt door Kruize Webdesign jaarlijks aan het begin van de looptijd een factuur naar opdrachtgever gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Kruize Webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen.

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Kruize Webdesign een herinnering tot betaling verstuurd.

Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen na het ontvangen van de herinnering nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment wettelijke rente en eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. In het laatstgenoemde geval behoudt Kruize Webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dient hij direct, uiterlijk binnen 2 weken na facturering, Kruize Webdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, welke binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Indien Kruize Webdesign abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Kruize Webdesign het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Kruize Webdesign heeft voldaan.

10 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11 Prijzen

Alle op de website van Kruize Webdesign genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

12 Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Kruize Webdesign in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Kruize Webdesign niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Kruize Webdesign.

De klant vrijwaart Kruize Webdesign te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Kruize Webdesign blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Kruize Webdesign de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Kruize Webdesign ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Kruize Webdesign is niet aansprakelijk voor het verlies van data of de gevolgschade die daar op volgt op welke wijze dan ook. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke back-up van deze data. Hieronder vallen onder andere, defect geraakte opslag media en uitvoering van reparaties aan hard en/of software.

13 Eigendomsrecht

Kruize Webdesign houd het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen en websites, totdat de verschuldigde prijs voor al deze goederen en/of websites geheel is voldaan.

14 Privacy bepalingen

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Kruize Webdesign verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 2 november 2013.